Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sell
/sel/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) sự làm thất vọng
  • what a sell!
   thật là thất vọng!, thật là chán quá!
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vố chơi khăm; sự đánh lừa
động từ sold
 • bán (hàng hoá); chuyên bán
  • goods that sell well
   hàng hoá bán chạy
  • to sell like wildfire; to sell like hot cakes
   bán chạy như tôm tươi
  • to sell second books
   chuyên bán sách cũ
 • phản bội, bán, bán rẻ (nước, lương tâm)
  • to sell one's honour
   bán rẻ danh dự
  • to sell one's country
   bán nước
 • (từ lóng) làm cho thất vọng
  • sold again!
   thật là chán quá!
 • quảng cáo cho, rao hàng cho, cho (ai) biết giá trị của cái gì; làm cho (ai) thích muốn cái gì
  • to sell a new drug
   quảng cáo cho một thứ thuốc mới
  • to sell the public on a new drug
   làm cho công chúng biết giá trị của một thứ thuốc mới
  • to be sold on something
   thích thú cái gì
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa, lừa
IDIOMS
 • to sell off
  • bán xon
 • to sell out
  • bán rẻ hết (hàng còn lại, hàng dự trữ), bán tống bán tháo
 • to sell up
  • bán hàng hoá (của người mắc nợ bị phá sản)
 • to sell down the river
  • phản bội, phản dân hại nước
 • to sell one's life dearly
  • giết được nhiều quân địch trước khi hy sinh
Related words
Related search result for "sell"
Comments and discussion on the word "sell"