Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sail
/seil/
Jump to user comments
danh từ
 • buồm
  • to hoist a sail
   kéo buồm lên
 • tàu, thuyền
  • a fleet of twenty sails
   một đội tàu gồm 20 chiếc
  • sail ho!
   tàu kia rồi!
 • bản hứng gió (ở cánh cối xay gió)
 • quạt gió (trên boong tàu, trên hầm mỏ)
 • chuyến đi bằng thuyền buồm
IDIOMS
 • to make sail
  • (xem) make
 • to set sail
  • (xem) set
 • to take in sail
  • cuốn buồm lại
  • (nghĩa bóng) hạ thập yêu cầu, bớt tham vọng
 • to take the wind out of someone's sails
  • (xem) wind
nội động từ
 • chạy bằng buồm, chạy bằng máy (tàu)
 • đi thuyền buồm, đi tàu (người); nhổ neo, xuống tàu (để ra đi)
 • bay lượn, liêng; đi lướt qua, trôi qua (chim, máy...)
 • đi một cách oai vệ ((thường) nói về đàn bà...)
ngoại động từ
 • đi trên, chạy trên (biển...)
  • he had sailed the sea for many years
   anh ta đã đi biển nhiều năm
 • điều khiển, lái (thuyền buồm)
IDIOMS
 • to sail into
  • (thông tục) lao vào (công việc), bắt đầu một cách hăng hái
  • tấn công dữ dội; mắng nhiếc thậm tệ, chỉ trích thậm tệ
 • to sail close (near) the wind
  • (xem) wind
Related words
Related search result for "sail"
Comments and discussion on the word "sail"