Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scaly
/'skeili/
Jump to user comments
tính từ
  • có vảy; xếp như vảy cá
  • có cáu, có cặn
  • (từ lóng) ti tiện, đê tiện, đáng khinh
Related words
Related search result for "scaly"
Comments and discussion on the word "scaly"