Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
seal
/si:l/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) chó biển
 • (như) sealskin
nội động từ
 • săn chó biển
danh từ
 • dấu niêm phong
  • leaden seal
   dấu chì (niêm phong thùng rượu...)
 • con dấu, cái ấn, cái triện
  • the seals
   ấn dấu (trao cho chủ tịch thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)
  • to return the seals
   treo ấn từ quan
 • điềm báo trước, dấu hiệu
  • seal of dealth in one's face
   điềm sắp chết hiện ra trên mặt
 • cái để xác định, cái để bảo đảm
  • seal of love
   cái hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)
 • xi, chì (để gắn, đóng dấu); cái bịt
  • vacuum seal
   xì chân không
  • labyrinh seal
   cái bịt kiểu đường rối
IDIOMS
 • to set one's seal to
  • đóng dấu xi vào (phong bì, hộp...)
  • cho phép; xác định
 • under the seal of secrecy
  • với điều kiện phải giữ bí mật
ngoại động từ
 • áp triện, đóng dấu, chứng thực
 • đóng kín, bịt kín, gắn xi
  • sealed up windows
   cửa sổ bịt kín
  • to seal up tin
   hàn kín hộp đồ hộp
  • my lips are seal ed
   tôi bị bịt miệng, tôi không được nói
  • a sealed book
   điều không biết, điều không thể biết được
 • đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh...)
  • death has sealed her for his own
   thần chết đã chỉ định nàng
  • his fate is sealed
   số mệnh của ông ta đã được định đoạt
 • chính thức chọn, chính thức công nhận
  • sealed pattern
   quy cách đã được công nhận; kiểu mẫu đã được công nhận
 • gắn (vật gì) vào tường; giữ (cái gì) ở một nơi kín
IDIOMS
 • to seal off
  • cắt đứt, chặn (đường giao thông...); cô lập; vây chắn không cho vào (một nơi nào)
Related search result for "seal"
Comments and discussion on the word "seal"