Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shamble
/'ʃæmbl/
Jump to user comments
danh từ
  • dáng đi kéo lê; bước đi lóng ngóng, chạy lóng ngóng
nội động từ
  • đi kéo lê, đi lết; đi lóng ngóng, chạy lóng ngóng
Related words
Related search result for "shamble"
Comments and discussion on the word "shamble"