Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shedder
/'ʃedə/
Jump to user comments
danh từ
  • người làm rụng, người làm rơi
  • cua lột; rắn lột; sâu bọ lột
Related search result for "shedder"
Comments and discussion on the word "shedder"