Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shrewd
/ʃru:d/
Jump to user comments
tính từ
 • khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo
  • a shrewd face
   mặt khôn
  • a shrewd reasoning
   sự lập luận sắc
 • đau đớn, nhức nhối
 • buốt, thấu xương (rét)
Related search result for "shrewd"
Comments and discussion on the word "shrewd"