Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shred
/ʃred/
Jump to user comments
danh từ
 • miếng nhỏ, mảnh vụn
  • to tear something into shreds
   xé cái gì ra từng mảnh
 • một tí, một chút, một mảnh
  • not a shred of evidence
   không một tí chứng cớ nào cả
  • to tear an argument to shred
   hoàn toàn bác bỏ một lý lẽ
ngoại động từ shredded, shred
 • cắt thành miếng nhỏ, xé thành mảnh nhỏ
Related search result for "shred"
Comments and discussion on the word "shred"