Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
shrunk
/ʃriɳk/
Jump to user comments
nội động từ shrank
 • co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vào
  • this cloth shrinks in the wash
   vải này giặt sẽ co
  • to shrink into oneself
   co vào cái vỏ ốc của mình
 • lùi lại, lùi bước, chùn lại
  • to shrink from difficulties
   lùi bước trước khó khăn
ngoại động từ
 • làm co (vải...)
danh từ
 • sự co lại
Related search result for "shrunk"
Comments and discussion on the word "shrunk"