Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
silken
/'silkən/
Jump to user comments
tính từ
  • mặt quần áo lụa
  • mượt, óng ánh (như tơ)
  • ngọt xớt (lời nói...)
  • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) bằng lụa, bằng tơ
Related words
Related search result for "silken"
Comments and discussion on the word "silken"