Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
soûl
Jump to user comments
tính từ
 • (văn học) chán chê
  • Soûl de théâtre
   xem hát chán chê
 • say
  • Soûl de champagne
   say rượu săm banh
 • say sưa
  • Soûl de liberté
   say sưa tự do
 • (từ cũ, nghĩa cũ) no nê
  • soûl comme un cochon; soûl comme un âne
   say mèm
  • soûl comme une grive
   xem grive
danh từ giống đực
 • (Tout son soul) (thân mật) chán chê, thỏa thích
  • Dormir tout son soûl
   ngủ thỏa thích
  • Sou, soue, sous
Related words
Related search result for "soûl"
Comments and discussion on the word "soûl"