Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
sociable
Jump to user comments
tính từ
 • sống thành xã hội
  • L'homme est un animal sociable
   người là một động vật sống thành xã hội
 • thích giao du; dễ gần
  • Caractère sociable
   tính dễ gần
 • (văn học) thuận lợi cho việc giao du (nơi chốn)
Related search result for "sociable"
Comments and discussion on the word "sociable"