Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
soja
/'sɔiə/ Cách viết khác : (soja) /'soudʤə/ (soya-bean) /'sɔiəbi:n/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) đậu tương, đậu nành
Related search result for "soja"
Comments and discussion on the word "soja"