Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sack
/sæk/
Jump to user comments
danh từ
 • bao tải
  • a sack of flour
   bao bột
 • áo sắc (một loại áo choàng của đàn bà)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) cái giường
IDIOMS
 • to gets the sack
  • bị đuổi, bị thải, bị cách chức
 • to give somebody the sack
  • đuổi, (thải, cách chức) người nào
ngoại động từ
 • đóng vào bao tải
 • (thông tục) thải, cách chức
 • (thông tục) đánh bại, thắng
danh từ
 • sự cướp phá, sự cướp giật
ngoại động từ
 • cướp phá, cướp bóc, cướp giật
danh từ
 • (sử học) rượu vang trắng (Tây ban nha)
Related search result for "sack"
Comments and discussion on the word "sack"