Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spanking
/'spæɳkiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phát vào đít, sự đánh vào đít
tính từ
 • chạy nhanh
 • (thông tục) hay, chiến, cừ, đáng chú ý
  • to have a spanking meal
   ăn một bữa rất ngon
 • to, thổi mạnh (gió)
phó từ
 • (thông tục) không chê được, cừ, chiến
  • a spanking fine woman
   một người đàn bà xinh không chê được
Related words
Related search result for "spanking"
Comments and discussion on the word "spanking"