Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lively
/'laivli/
Jump to user comments
tính từ
 • sống, sinh động, giống như thật
  • a lively portrait
   một bức chân dung giống như thật
  • a lively novel
   một cuốn tiểu thuyết sinh động
 • vui vẻ; hoạt bát hăng hái, năng nổ, sôi nổi
  • a lively youth
   một thanh niên hăng hái hoạt bát
  • a lively discussion
   một cuộc tranh luận sôi nổi
 • khó khăn, nguy hiểm, thất điên bát đảo
  • to make it lively for one's enemy
   làm cho địch thất điên bát đảo
 • sắc sảo; tươi
  • lively colour
   sắc tươi, màu tươi
  • lively look
   cái nhìn sắc sảo, cái nhìn tinh nhanh
Related search result for "lively"
Comments and discussion on the word "lively"