Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
alert
/ə'lə:t/
Jump to user comments
tính từ
 • tỉnh táo, cảnh giác
 • linh lợi, nhanh nhẹn, nhanh nhẫu, hoạt bát
danh từ
 • sự báo động, sự báo nguy
  • to put on the alert
   đặt trong tình trạng báo động
 • sự báo động phòng không; thời gian báo động phòng không
 • sự cảnh giác, sự đề phòng
  • to be on the alert
   cảnh giác đề phòng
Related search result for "alert"
Comments and discussion on the word "alert"