Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
street
/stri:t/
Jump to user comments
danh từ
 • phố, đường phố
  • side street
   phố ngang
  • high street
   phố lớn
  • main street
   phố chính
 • hàng phố (tất cả những người ở cùng một phố)
  • the whole street contributed
   cả hàng phố đều có đóng góp
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đường cái
IDIOMS
 • to be in Queer street
  • (xem) queer
 • to be street ahead of anyone in some field
  • vượt bất cứ ai trong một lĩnh vực nào
 • to be in the same street with somebody
  • cùng một hoàn cảnh với ai
 • to be not in the same street with somebody
  • kém tài ai, không thể sánh với ai
 • to have the key of the street
  • (xem) key
 • in the street
  • bên lề đường (mua bán chứng khoán sau giờ thị trường chứng khoán đóng cửa)
 • to live in the street
  • suốt ngày lang thang ngoài phố
 • on the streets
  • sống bằng nghề mãi dâm
 • up one's street
  • (nghĩa bóng) hợp với khả năng và quyền lợi của mình
 • Fleet street
  • khu báo chí (Anh)
 • Lombard street
  • thị trường tài chính (Anh)
 • Wall street
  • phố Uôn (trung tâm ngân hàng tài chính Mỹ)
Related search result for "street"
Comments and discussion on the word "street"