Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
start
/stɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • lúc bắt đầu, buổi đầu
  • it was difficult work at the start
   lúc bắt đầu công việc rất khó
 • dị bắt đầu, cơ hội bắt đầu (một công cuộc gì)
 • sự khởi hành, sự ra đi, sự lên đường
  • to make an early start
   đi sớm
 • chỗ khởi hành, chỗ xuất phát; giờ xuất phát (của cuộc đua); lệnh bắt đầu, lệnh xuất phát (của cuộc đua)
 • sự giật mình; sự giật nảy người (vì đau...)
 • sự chấp (trong thể thao)
  • I'll give him 40 meters start
   tôi sẽ chấp cậu ấy 40 mét
 • thế lợi
  • to get the start of somebody
   lợi thế hơn ai
IDIOMS
 • a rum start
  • (thông tục) một sự xảy ra kỳ lạ
 • by fits and stars
  • không đều, thất thường, từng đợt một
nội động từ
 • bắt đầu (đi, làm việc...)
  • to start on journey
   bắt đầu lên đường, khởi hành
 • chạy (máy)
 • giật mình
  • to start out of one's sleep
   giật mình thức dậy
 • rời ra, long ra (gỗ)
ngoại động từ
 • bắt đầu
  • to start work
   bắt đầu công việc
 • làm (ai, cái gì) bắt đầu, khiến (ai) phải
  • this started me coughing
   điều đó làm tôi phát ho lên
 • ra hiệu xuất phát (cho người đua)
 • mở, khởi động (máy)
 • khêu, gây, nêu ra
  • to start quarrel
   gây chuyện cãi nhau
  • to start a problem
   nêu ra một vấn đề
 • làm tách ra, làm rời ra, làm long ra (gỗ)
 • giúp đỡ, nâng đỡ (ai, trong công việc)
 • đuổi (thú săn) ra khỏi hang
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (như) startle
IDIOMS
 • to start aside
  • né vội sang một bên
 • to start in
  • (thông tục) bắt đầu làm
 • to start out
  • khởi hành
  • khởi công, bắt đầu tiến hành (công việc gì)
 • to start up
  • thình lình đứng dậy
  • nảy ra, nổi lên; nảy ra trong óc
   • many difficulties have started up
    nhiều khó khăn nảy ra
  • khởi động (máy)
 • to start with
  • trước hết
  • lúc bắt đầu
   • we had six members to start with
    lúc bắt đầu chúng tôi có sáu hội viên
Related search result for "start"
Comments and discussion on the word "start"