Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
suspens
Jump to user comments
tính từ giống đực
 • (tôn giáo) bị treo chức
  • Prêtre suspens
   linh mục bị treo chức
  • en suspens
   chưa giải quyết, treo đấy
  • Affaire en suspens
   việc chưa giải quyết, việc treo đấy
  • Fumée mêlée à de la poussière en suspens
   khói lẫn bụi lơ lửng
danh từ giống đực
 • như suspense 2
 • sự chờ đợi, sự lưỡng lự
Related search result for "suspens"
Comments and discussion on the word "suspens"