Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tawdry
/'tɔ:dri/
Jump to user comments
tính từ
  • loè loẹt, hào nhoáng
    • ornament
      đồ trang trí loè loẹt
danh từ
  • đồ loè loẹt vô giá trị
Related words
Related search result for "tawdry"
Comments and discussion on the word "tawdry"