Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
theory
/'θiəri/
Jump to user comments
danh từ
 • thuyết, học thuyết
  • Darwin's theory of evolution
   thuyết tiến hoá của Đác-uyn
 • thuyết riêng
  • there's a theory that the lung cancer is caused by cigarettes
   có thuyết cho là bệnh ung thư phổi do thuốc lá gây nên
 • lý thuyết, lý luận, nguyên lý
  • good in theory but inapplicable in practice
   hay về lý thuyết nhưng không áp dụng được trong thực hành
Related words
Comments and discussion on the word "theory"