Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tar
/tɑ:/
Jump to user comments
danh từ
 • thuỷ thủ ((cũng) jakc tar)
 • nhựa đường, hắc ín
  • to cover with tar
   rải nhựa; bôi hắc ín
  • mineral tar
   nhựa bitum, nhựa đường
ngoại động từ
 • bôi hắc ín; rải nhựa
  • to tar and feather someone
   trừng phạt ai bằng cách bôi hắc ín rồi trét lông
 • (nghĩa bóng) làm nhục
IDIOMS
 • to be tarred with the same brush (stick)
  • có những khuyết điểm như nhau
Related search result for "tar"
Comments and discussion on the word "tar"