Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tenue
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem tenu
danh từ giống cái
 • sự họp, thời gian họp
 • sự giữ, sự quản lí
  • Veiller à la bonne tenue d'un établissement
   chăm lo quản lí tốt một cơ quan
  • Tenue de la comptabilité
   sự giữ việc kế toán
 • tư thế, cách đứng, cách ngồi
  • Mauvaise tenue en classe
   cách ngồi không đúng của một học sinh ở lớp học
 • sự chững chạc
  • Manquer de tenue
   kém chững chạc
 • cách ăn mặc, quần áo
  • Tenue débraillée
   cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch
  • Tenue de voyage
   quần áo đi đường
 • (kinh tế) sự đứng giá, sự vững giá
 • (âm nhạc) sự ngân dài
 • chỗ cá nấp
 • vườn rau
 • sự liên tục
  • cheval de tenue
   ngựa dai sức
  • en tenue correcte
   ăn mặc chỉnh tề
  • grande tenue
   lễ phục
  • tenue militaire
   quân phục
  • tenue de copie
   sự chuẩn bị bản thảo đưa nhà in
  • tout d'une tenue, d'une seule tenue
   liền khoảnh
  • Deux cents hectares tout d'une tenue
   hai trăm hecta liền khoảnh
Related search result for "tenue"
Comments and discussion on the word "tenue"