Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tenu
Jump to user comments
tính từ
 • buộc phải
  • être tenu au secret professionnel
   buộc phải giữ bí mật nhà nghề
 • (luật học pháp lý) phải chịu trách nhiệm
  • Le preneur est tenu des dégradations
   người thuê phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng
 • (kinh tế) vững giá (cũng bien tenu)
 • giữ gìn chăm sóc
  • Maison bien tenue
   nhà giữ được sạch sẽ
 • (âm nhạc) kéo dài, ngân dài
  • Note tenue
   nốt ngân dài
danh từ giống đực
 • (thể dục thể thao) sự giữ bóng quá lâu
Related search result for "tenu"
Comments and discussion on the word "tenu"