Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ténu
Jump to user comments
tính từ
 • mảnh, nhỏ tí; tinh tế
  • Un fil ténu
   sợi chỉ mảnh
  • Les parties les plus ténues de la matière
   những phần tinh vi nhất của vật chất
  • Raisons fort ténues
   lý lẽ rất tinh tế
Related words
Related search result for "ténu"
Comments and discussion on the word "ténu"