Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
terrien
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nông thôn, của thôn quê
  • Vertus terriennes
   những đức tính của thôn quê
 • sống trên cạn (đối lập với người làm nghề biển)
  • Population terrienne
   dân sống trên cạn
 • có ruộng đất
  • Propriétaire terrien
   chủ ruộng đất, địa chủ
danh từ giống đực
 • con người (sống trên quả đất)
 • người nông thôn
  • Il était un vrai terrien attaché au sol
   ông ấy là một người nông thôn thực sự gắn với ruộng đất
 • người trên cạn
  • Le matelot et le terrien
   anh thủy thủ và người trên cạn
Related search result for "terrien"
Comments and discussion on the word "terrien"