Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
terrine
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • liễn (sành, sứ)
  • Une terrine de pâté
   một liễn patê
 • chậu ương cây
 • (thông tục) đầu
  • Il a une drôle de terrine
   nó có cái đầu buồn cười
Related search result for "terrine"
Comments and discussion on the word "terrine"