Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
terrier
/'teriə/
Jump to user comments
danh từ
  • chó sục (loại chó săn chuyên sục hang bụi)
  • (quân sự), (từ lóng) quân địa phương
Related search result for "terrier"
Comments and discussion on the word "terrier"