Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
territorial
/,teri'tɔ:riəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) đất đai, (thuộc) địa hạt, (thuộc) lãnh thổ
  • territorial tax
   thuế đất
  • territorial right
   quyền lãnh thổ
  • territorial integrity
   sự toàn vẹn lãnh thổ
 • (thuộc) khu vực, (thuộc) vùng, (thuộc) miền
 • (Territorial) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi như một bang)
 • (quân sự) (thuộc) quân địa phương
  • Territorial Army
   quân địa phương
danh từ
 • quân địa phương
Related words
Related search result for "territorial"
Comments and discussion on the word "territorial"