Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. Yên lặng không nói gì, như thể không biết : Làm thinh ; Lặng thinh.
Related search result for "thinh"
Comments and discussion on the word "thinh"