Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
throve
/θraiv/
Jump to user comments
nội động từ throve, thrived; thriven, thrived
 • thịnh vượng, phát đạt
  • an enterprise can't thrive without good management
   quản lý không tốt thì xí nghiệp không thể phát đạt được
 • lớn nhanh, mau lớn, phát triển mạnh
  • children thrive on fresh air and good food
   trẻ em chóng lớn nhờ không khí mát mẻ và ăn uống tốt
Related search result for "throve"
Comments and discussion on the word "throve"