Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
troop
/tru:p/
Jump to user comments
danh từ
 • đoàn, lũ, đàn, đám, bọn, toán
  • a troop of children
   một lũ trẻ con
 • đội hướng đạo sinh
 • (quân sự) phân đội kỵ binh (gồm 60 người do một đại uý chỉ huy)
 • (số nhiều) quân, bộ đội; lính
  • three thousand troops
   ba nghìn quân
 • (từ cổ,nghĩa cổ) gánh (hát...)
nội động từ
 • xúm lại, lũ lượt kéo đến; đi từng đàn từng lũ
  • the children trooped round him
   trẻ con kéo đến xúm lại quanh anh ta
ngoại động từ
 • (quân sự) phân thành phân đội kỵ binh
IDIOMS
 • to toop off (away)
  • lũ lượt kéo đi
 • to troop together
  • tập trung đông
 • to troop up
  • lũ lượt kéo đến
Related words
Related search result for "troop"
Comments and discussion on the word "troop"