Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tiêu điều
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • désolé.
  • Cảnh tiêu điều
   paysage désolé.
 • décadent.
  • Nền kinh tế tiêu điều
   éconnomie décadente.
Related search result for "tiêu điều"
Comments and discussion on the word "tiêu điều"