Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
tiếp viên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • hôtesse
    • Tiếp viên hàng không
      hôtesse de l'air
Related search result for "tiếp viên"
Comments and discussion on the word "tiếp viên"