Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
titre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tên sách, nhãn sách
  • Titre d'un roman
   tên một quyển truyện
 • đầu đề, tít
  • Le titre d'un chapitre
   đầu đề một chương
  • Article de journal avec un gros titre
   bài báo với tít lớn
 • phần (của một bộ luật)
 • chức vị, tước
  • Titre de duc
   tước công
  • Titre de directeur
   chức vị giám đốc
 • danh hiệu, danh nghĩa
  • Le titre de père
   danh nghĩa làm cha
 • giấy nhận thực, chứng thư, chứng khoán, phiếu
  • Titre de propriété
   giấy nhận thực quyền sở hữu
  • Titres au porteur
   chứng khoán không ghi tên
  • Titre d'emprunt d'état
   phiếu công trái
 • (hóa học) độ chuẩn
  • Titre d'une solution
   độ chuẩn của một dung dịch
 • tuổi, thành sắc (tỷ lệ kim loại quý trong hợp kim)
 • (ngành dệt) số (của sợi)
  • Titre moyen
   số vừa
 • bằng cấp
  • Recruter sur titres
   tuyển dụng theo bằng cấp
  • à ce titre
   với danh nghĩa ấy, với lý lã ấy, vì thế
  • à juste titre
   xem juste
  • à plus d'un titre
   vì nhiều lẽ
  • à titre
   (đứng trước một tính từ) một cách
  • à titre exceptionnel
   một cách đặc biệt
  • à titre de
   với tư cách là, nhân danh là
  • Recevoir à titre d'ami
   tiếp với tư cách là bạn
  • à titre d'exemple
   như là thí dụ
  • au même titre
   cũng như thế
  • au même titre que
   cũng như là
  • en titre
   thực thụ, chính thức
  • Professeur en titre
   giáo sư thực thụ
  • titre de noblesse
   phẩm tước (phong kiến)
  • titres universitaires
   bằng cấp
Related search result for "titre"
Comments and discussion on the word "titre"