Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tiré
Jump to user comments
tính từ
 • kéo thẳng ra
 • (ngành in) in
  • Exemplaires tirés à part
   những bản in thêm riêng
 • bắn
  • Coups de fusil tirés au hasard
   tiếng súng bắn vu vơ
 • lấy, rút ra
  • Sujet de roman tiré d'un fait divers
   đề tài tiểu thuyết lấy ở một tin vặt
  • Maxime tirée du poème
   câu châm ngôn rút ra từ bài thơ
 • thoát khỏi
  • Tiré du danger
   thoát khỏi nguy hiểm
 • võ vàng, mệt nhọc
  • Visage tiré
   mặt võ vàng
  • Traits tirés
   nét mệt nhọc
  • être tiré à quatre épingles
   xem épingle
  • tiré par les cheveux
   xem cheveu
danh từ giống đực
 • (thương nghiệp) người trả (hối phiếu)
 • (săn bắn) sự săn bắn súng; nơi săn bằng súng
 • bản in
  • Tiré à part
   bản in thêm riêng
Related search result for "tiré"
Comments and discussion on the word "tiré"