Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tragique
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) bi kịch
  • Auteur tragique
   soạn giả bi kịch
 • bi thảm, thảm thương
  • Mort tragique
   cái chết thảm thương
  • ce n'est pas tragique
   (thân mật) không nghiêm trọng
danh từ giống đực
 • thể loại bi kịch
 • tác giả bi kịch
 • cái bi
  • Le tragique et le comique
   cái bi và cái hài
 • cái bi thảm, sự bi thảm
  • Le tragique d'une situation
   sự bi thảm của một tình trạng
  • prendre une chose au tragique
   coi một việc là quá nghiêm trọng
Related words
Related search result for "tragique"
Comments and discussion on the word "tragique"