Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
violate
/'vaiəleit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vi phạm, xâm phạm, phạm; làm trái (lương tâm...); lỗi (thề...)
  • to violate a law
   vi phạm một đạo luật
  • to violate an oath
   lỗi thề
 • hãm hiếp
 • phá rối, làm mất (giấc ngủ, sự yên tĩnh...)
  • to violate someone's peace
   phá rối sự yên tĩnh của ai
 • (tôn giáo) xúc phạm
  • to violate a sanctuary
   xúc phạm thánh đường
Related search result for "violate"
Comments and discussion on the word "violate"