Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
translate
/træns'leit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dịch, phiên dịch
  • to translate an English book into Vietnamese
   dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
 • chuyển sang, biến thành
  • to translate emotion into action
   biến tình cảm thành hành động
  • to translate dream into reality
   biến ước mơ thành hiện thực
  • to translate opetry into music
   chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
  • to translate Lenin's teachings into reality
   thực hiện lời dạy của Lê-nin
 • giải thích, coi là
  • kindly translate
   xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
  • do not translate my hesitation as ill-will
   xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
 • thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
 • truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
 • (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến
Related words
Related search result for "translate"
Comments and discussion on the word "translate"