Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interpret
/in'tə:prit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giải thích, làm sáng tỏ
  • to interpret the hidden meaning of a prophecy
   giải thích nghĩa bí ẩn của một lời tiên tri
 • hiểu (theo một cách nào đó)
  • to interpret an answer as an agreement
   hiểu một câu trả lời là đồng ý
 • trình diễn ra được, diễn xuất ra được; thể hiện
 • dịch
nội động từ
 • làm phiên dịch
 • giải thích, đưa ra lời giải thích
Related search result for "interpret"
Comments and discussion on the word "interpret"