Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
render
/'rendə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả, trả lại, hoàn lại
  • to render thanks to
   trả ơn
 • dâng, nộp, trao
  • to render [up] a city to the enemy
   nộp một thành phố cho quân địch
  • to render a message
   trao một bức thông điệp
 • đưa ra, nêu ra
  • he can render no reason for it
   nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
  • to render an account of
   đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
 • làm, làm cho
  • to render a service
   giúp đỡ
  • to be rendered speechless with rage
   giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
 • biểu hiện, diễn tả
  • the writer's thought is well rendered in his works
   tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
 • diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc)
 • dịch
  • this sentence can't be rendered into English
   câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
 • thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc ((cũng) to render down)
 • trát vữa (tường...)
Related search result for "render"
Comments and discussion on the word "render"