Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
trung tâm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • centre.
  • Trung tâm văn hóa và chính trị
   centre culturel et politique;
  • Trung tâm nghiên cứu ung thư
   centre d'études du cancer.
 • central; principal.
  • Nhiệm vụ trung tâm
   tâche principale.
Related search result for "trung tâm"
Comments and discussion on the word "trung tâm"