Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
moyen
Jump to user comments
tính từ
 • giữa
  • Oreille moyenne
   (giải phẫu) tai giữa
 • trung bình, trung, vừa
  • Taille moyenne
   vóc người trung bình
  • Résultats moyens
   kết quả trung bình
  • Température moyenne
   nhiệt độ trung bình
  • Moyenne noblesse
   quý tộc vừa, trung quý tộc
  • Ondes moyennes
   sóng trung
  • D'âge moyen
   ở tuổi trung niên
danh từ giống đực
 • phương tiện, cách
  • Moyens de transport
   phương tiện vận chuyển
  • Il y a plusieurs moyens de...
   có nhiều cách để...
 • tư liệu
  • Moyens de production
   tư liệu sản xuất
  • Moyens de consommation
   tư liệu tiêu dùng
 • (số nhiều) năng khiếu
  • Elève qui manque de moyens
   học sinh thiếu năng khiếu
 • (số nhiều) khả năng tài chính
  • Vivre selon ses moyens
   sống tùy theo khả năng tài chính của mình
 • (luật học, pháp lý) lý lẽ, lý do
  • Moyens de défense
   lý lẽ bào chữa
  • au moyen de; par le moyen de
   nhờ có bằng cách
  • employer les moyens du bord
   có gì dùng nấy
  • pas moyen!
   chịu thôi! chẳng có cách gì!
Related search result for "moyen"
Comments and discussion on the word "moyen"