Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
vít
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt (Pháp: vias) Đanh ốc: Vít đầu bẹt; Bắt vít.
  • 2 đgt Lấp lại: Vít lỗ hở; Vít lối đi.
  • 3 đgt Kéo mạnh xuống: Đôi tay vít cả đôi cành (cd).
Related search result for "vít"
Comments and discussion on the word "vít"