Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
văng tê
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (vulg.) inconsidérément; à tort et à travers
    • Nói văng tê
      parler à tort et à travers
Related search result for "văng tê"
Comments and discussion on the word "văng tê"