Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vomir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nôn mửa, thổ
  • Vomir du sang
   thổ ra máu
 • (văn học) phun ra, tuôn ra
  • Les canons vomissent le feu et la mort
   súng đại bác phun ra lửa và chết chóc
  • Vomir des injures
   tuôn ra những lời chửi rủa
 • (nghĩa bóng) ghét bỏ
  • Il vomisssait ses collègues
   hắn ghét bỏ đồng sự
  • cela donne envie de vomir; c'est à faire vomir
   thứ ấy tởm quá
  • vomir feu et flamme
   tuôn ra những lời gay gắt kịch liệt
  • vomir tripes et boyaux
   nôn ra mật xanh mật vàng
Related words
Related search result for "vomir"
Comments and discussion on the word "vomir"