Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wanted
/'wɔntid/
Jump to user comments
tính từ
  • cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
    • Wanted a typist
      cần một người đánh máy
  • bị tìm bắt, bị truy nã
Related words
Related search result for "wanted"
Comments and discussion on the word "wanted"