Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wrote
/rait/
Jump to user comments
nội động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ
 • viết
  • to write legibly
   viết rõ
 • viết thư, giao dịch thư từ
  • to write to someone
   viết thư cho người nào
 • viết văn, viết sách
  • to write for a living
   sống bằng nghề viết sách
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký
ngoại động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ
 • viết
  • to write a good hand
   viết tốt, viết đẹp
 • viết, thảo ra, soạn
  • to write a novel
   viết một tiểu thuyết
  • to write an account
   thảo một bản báo cáo
 • điền vào; viết vào
  • to write a form
   điền vào một mẫu khai
 • (nghĩa bóng) lộ ra
  • innocence is written on his face
   sự vô tội lộ rõ trên nét mặt anh ta
IDIOMS
 • to write back
  • viết thư trả lời
 • to write down
  • ghi
  • tả, mô tả như là
  • viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...)
  • (thương nghiệp) giảm bớt (vốn)
 • to write for (in)
  • viết (báo)
 • to write off
  • thảo nhanh, viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện)
  • xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được)
  • (quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế)
   • two battalions were written off
    hai tiểu đoàn đã bị gạch tên đi
  • viết và gửi thư
   • to write off for something
    viết thư hỏi mua cái gì
 • to write out
  • chép toàn bộ, sao lại toàn bộ
   • to write out fair
    chép vào bản sạch
  • viết
   • to write out a cheque
    viết một séc
   • to write oneself out
    viết hết ý, hết ý để viết
 • to write uo
  • viết tường tận (một bản báo cáo); viết một bài báo về
  • (thương nghiệp) ghi, vào (sổ)
  • (thông tục) viết bài ca tụng tán dương
  • bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian
Related search result for "wrote"
Comments and discussion on the word "wrote"