Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
worth
/wə:θ/
Jump to user comments
tính từ vị ngữ
 • giá, đáng giá
  • it is not worth much
   cái ấy không đáng giá bao nhiêu
  • to be worth little
   giá chẳng đáng bao nhiêu
 • đáng, bõ công
  • the book is worth reading
   quyển sách đáng đọc
  • is it worth while?
   điều đó có bõ công không?, điều đó có đáng làm không?
  • to be worth one's salt
   làm lụng rất tốt, rất xứng đáng với đồng lương được hưởng
  • to be worth money
   có tiền
  • to die worth a million
   chết để lại bạc triệu
IDIOMS
 • for all one is worth
  • làm hết sức mình
 • for what it is worth
  • không bảo đảm, không kèm theo cam kết gì
danh từ
 • giá; giá cả
  • to have one's money's worth
   mua được phải giá; mua được (cái gì) xứng với đồng tiền bỏ ra
 • số lượng (hàng...) vừa giá (một số tiền nào đấy)
  • give me a shilling's worth of flowers
   bán cho tôi một silinh hoa
 • giá trị
  • a man of worth
   người có giá trị
Related search result for "worth"
Comments and discussion on the word "worth"